Veleposlaništvo RS Teheran /O Sloveniji /Pomembnejši zgodovinski mejniki /

O SLOVENIJI

Pomembnejši zgodovinski mejniki

 • predniki današnjih Slovencev so se prvič naselili na tem območju v 6. stoletju;

 • 7. stoletje: kneževina Karantanija, prva slovenska država;

 • 9. stoletje: Brižinski spomeniki, najstarejši zapis v slovenskem jeziku;

 • 14. stoletje do 1918: slovenske pokrajine postanejo del habsburške, kasneje avstro-ogrske monarhije;

 • sredina 15. stoletja – krajše obdobje celjske kneževine, kot zadnje politične tvorbe s središčem na slovenskem ozemlju;

 • obdobje reformacije postavi temelje slovenskega knjižnega jezika in prinese Slovencem leta 1550 prvo slovensko tiskano knjigo Primoža Trubarja, začetnika knjižne slovenščine in snovalca prvih obrisov slovenske državne suverenosti, in leta 1584 slovenski prevod biblije Jurija Dalmatina;

 • 1809–13: Ilirske province (polovica Slovenije je del francoskega cesarstva) – krepi se slovenska narodna zavest;

 • 1848: zahteva po združitvi vseh Slovencev v enotnem kraljestvu znotraj avstrij­skega cesarstva – program Zedinjena Slovenija;

 • 1918: konec prve svetovne vojne, po neuspešnem prizadevanju za trializem (razdelitvi habsburške monarhije na avstrijski, madžarski in južnoslovanski del) in razpadu Avstro-Ogrske, razkosanje slovenskega etničnega ozemlja med 4 države; v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevini Jugoslaviji) je slovensko ozemlje razdeljeno najprej na dve administrativni enoti (ljubljansko in mariborsko oblast), nato pa združeno v Dravsko banovino;

 • 1919: priključitev Prekmurja h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev;

 • 29. november 1945: Slovenci dobijo lastno republiko v okviru Federativne ljudske republike Jugoslavije;

 • 15. september 1947: ponovna združitev večjega dela Primorske s Slovenijo na podlagi pariške mirovne pogodbe;

 • april 1990: prve demokratične volitve;

 • december 1990: plebiscit za suvereno in samostojno državo (88,5 % prijavljenih volivcev glasovalo za);

 • 25. junij 1991: Slovenija razglasi neodvisnost;

 • 23. december 1991: sprejem nove slovenske ustave;

 • 15. januar 1992: Evropska unija uradno prizna Slovenijo;

 • 22. maja 1992: Slovenija postane stalna članica OZN;

 • 1. februarja 1999: veljati začne pridružitveni sporazum z EU;

 • 29. marca 2004: Slovenija postane članica zveze NATO;

 • 1. maja 2004: Slovenija postane članica EU;

 • 1. januar 2007: Slovenija uvede evro;

 • 21. julij 2010: Slovenija postane članica OECD.