Veleposlaništvo RS Teheran /Konzularne zadeve /Enotni schengenski vizum /

Enotni schengenski vizum (tip C)

Splošno

Rezidenti Islamske Republike Iran lahko zaprosijo za vizum na veleposlaništvu RS v Teheranu.

Državljani tretjih držav, kjer Slovenija nima svojega veleposlaništva ali sklenjenega zastopanja v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic, lahko zaprosijo za schengenski vizum izdan s strani Slovenije na kateremkoli slovenskem veleposlaništvu, tudi na veleposlaništvu RS v Teheranu.

Državljani (in rezidenti) tretjih držav, kjer Slovenija ima urejeno zastopanje v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic, morajo zaprositi na veleposlaništvu tiste države članice. Za podrobnejše informacije si oglejte seznam konzularne prisotnosti in dogovorjenih zastopanj držav članic.

Zastopanje je omejeno za vizumske postopke za kratkoročne vizume tipa C.

-----
Veleposlaništvo RS v Teheranu do nadaljnjega ne sprejema vlog za vizum C, razen za naslednje kategorije prosilcev:
-      tujci, katerih potovanje se smatra za nujno
-      tujci, ki imajo urejen status v eni od držav članic EU
-      državljani EU in njihovi družinski člani, ko izvajajo načelo prostega gibanja v EU
-----

Vizumski postopek na Veleposlaništvu RS v Teheranu

Predajo vizumske vloge za schengenski vizum (tip C) je potrebno narediti osebno na konzularnem oddelku ob predhodno rezerviranem terminu.

Način rezervacije termina:

  1. Prosilec najprej izpolni spletno vlogo za vizum C. Pri izpolnjevanju spletne vloge bo prosilec moral naložiti skenirano fotografijo ki je v skladu z ICAO standardi in ne presega 175 kB.

  2. Prosilec na e-poštni naslov, ki ga je navedel ob izpolnjevanju vloge dobi osnutek vloge s črtno kodo in serijsko številko.

  3. Prosilec natisne vlogo in pokliče konzularni oddelek veleposlaništva na številko: (+98) 21 2615 2684 v času telefonskih informacij in zaprosi za termin za vizum C. Ob tem mora sporočiti serijsko številko e-vloge.

Veleposlaništvo ne more sprejeti vizumskih vlog ali dokumentov izven dogovorjenih terminov. Prosilec naj se na veleposlaništvu zglasi 15min pred dogovorjenim terminom. Prosilcev, ki zamudijo dogovorjeni termin za več kot 15min ne moremo sprejeti. Veleposlaništvo sprejema termine po principu en prosilec en termin.

Vlogo za izdajo vizuma je treba oddati vsaj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom (to je običajni čas obravnave vloge) in ne več kot šest mesecev pred začetkom načrtovanega obiska. Svetujemo, da se prosilci seznanijo z morebitnimi čakalnimi dobami in si rezervirajo termin dovolj zgodaj.

Za vizum se zaprosi osebno na veleposlaništvu. Prosilcem nad 12 let starosti se zajamejo prstni odtisi. Za naslednje vizumske vloge v obdobju 5 let se lahko prstni odtisi pridobijo iz informacijskega sistema VIS, v kolikor ne obstaja utemeljen dvom v identiteto prosilca.

Veleposlaništvo ne izdaja vabilnih pisem ali drugih potrdil za to, da se prosilci osebno zglasijo na veleposlaništvu.

Vizumski postopek, v kolikor je vloga popolna in so priloženi vsi dokumenti traja približno 15 dni. Kadar je potrebno dodatno preverjanje lahko postopek traja 30 dni.

Po končanem postopku so prosilci o možnosti dviga potovalnega dokumenta obveščeni po telefonu. Dokumenti se dvigujejo osebno vsak dan uradnih ur med 12.00 in 12.30.  

Zahteve in dokumentacija

1. Potni list

Original in kopija potnega lista - sedanjega in prejšnjih v kolikor vsebujejo schengenske vize. Kopije biometrične strani podatkov in vseh ne-praznih strani.

Pomembno: Veljavni potni list mora biti izdan v zadnjih desetih letih in mora vsebovati vsaj dve prosti strani. Potni list mora biti veljaven vsaj še 3 mesece po vrnitvi z načrtovanega potovanja.

2. Fotografija

Ena biometrična fotografija (z belim ozadjem), ki ne sme biti starejša od šestih mesecev. Priporočila glede zahtevanih standardov fotografije.

3. Zajem prstnih odtisov

Ob podaji vizumske vloge se prosilcem za vizum zajame deset prstnih odtisov. Zajema prstnih odtisov so oproščene:

– osebe do dopolnjenega 12. leta starosti;

– osebe, katerih prstnih odtisov fizično ni mogoče zajeti; in

– osebe, katerih prstni odtisi so bili v preteklih 59 mesecih že zajeti v postopku za izdajo schengenskega vizuma.

4. Potovalno zdravstveno zavarovanje

Potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije celotno obdobje načrtovanega bivanja in je veljavno za vse schengenske države. Kritje mora zajemati vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo, nujnim zdravljenjem v bolnišnici ali smrti med bivanjem. Najnižje kritje mora biti 30.000 EUR.

5. Obrazec vizumske vloge

En izpolnjen in podpisan obrazec vizumske vloge, ki ga je prosilec izpolnil preko e-vloge pred rezervacijo termina.

6. Vizumska taksa

Plačilo takse za vizumsko vlogo, ki znaša (od 2.2.2020):

-  80 EUR

-  40 EUR za otroke 6 - 12 let.

Taksa se plača zgolj v valuti EUR v točnem znesku. Taksa se ne povrne v primeru zavrnitve ali umika vizumske vloge. Otroci do 6 let so plačila takse oproščeni.

7. Spremni dokumenti

Seznam dokazil, ki jih predložijo prosilci za izdajo vizuma v Islamski Republiki Iran,  je naveden spodaj. V večini primerov bo prosilec moral priložiti tudi garantno pismo, izpolnjeno s strani slovenskega garanta in overjeno na Upravni enoti.

Ob vložitvi vloge za vizum bo izpolnjen tudi kontrolni seznam vloge in spremnih dokumentov.

CHECK LIST BUSSINESS VISA

CHECK LIST PRIVATE VISIT

CHECKLIST TOURISM

CHECKLIST TRUCK DRIVERS

V kolikor prosilcu ob oddaji vloge manjka katerikoli od spremnih dokumentov ali drugih elementov popolne vloge, lahko prosilec manjkajoče dokumente prinese zgolj ob naslednjem terminu ali pa se odloči za vložitev vloge kljub manjkajočim dokumentom. Veleposlaništvo ne more prevzemati odgovornosti v primeru pomanjkljivih ali prepoznih vlog.

Vsi zahtevani dokumenti morajo biti prevedeni v jezik države, kamor prosilec potuje – torej v slovenščino ali v angleški jezik preko uradnih prevajalcev.

Informacije za prosilce, ki so družinski člani državljanov EU so TUKAJ.

Možnost pritožbe na zavrnitev vizuma

V primeru zavrnitve izdaje vizuma prosilcu konzulat izpolni standardni obrazec za uradno obveščanje o zavrnitvi izdaje vizuma in obrazložitev odločitve, na katerem navede razlog(e) za zavrnitev, in ga izroči zadevnemu državljanu tretje države.

Prosilci, ki jim je bila izdaja vizuma zavrnjena, imajo pravico do pritožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), Uradni list Evropske unije št. L 243/52 z dne 15.09.2009 možnost pritožbe. V skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011, ZTuj-2)  je pritožba možna v roku 8 dni po prejemu obvestila o zavrnitvi izdaje / razveljavitvi / preklicu vizuma. Pritožba se v pisni obliki in v slovenskem jeziku vloži na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Teheranu Konzularna taksa za vložitev pritožbe znaša 153 EUR (tarifna št. 63, Zakon o upravnih taksah, ZUT-H, UL RS, št. 88/10).